Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: jádrem, pláštěm a kůrou

B: slupkou, pláštěm a kůrou

C: kůrou, jádrem a zrnem

D:

Úloha č. 2

Zemský plášť je hluboký

A
B
C
D

A: 40 - 80 km

B: 100 - 2900 km

C: 2 900 - 6 378 km

D:

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: pod oceány i pevninou stejně široká

B:

C: pod oceány užší než pod pevninou

D: pod pevninou je užší než pod oceány


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: tvořeno ze štěrkopísku

B: duté

C: velice těžké

D:

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří?

A
B
C
D

A: Severoasijská

B: Jihoamerická

C: Africká

D:

Úloha č. 6

Původ všech mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: v pohybu mořské vody

B: ve zvětrávání hornin

C:

D: v pohybu litosférických desek


Úloha č. 7

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A: mráz, voda, vítr

B: vrásnění a příkrovy

C: zemětřesení a sopečná činnost

D:

Úloha č. 8

Zvětrávání je

A
B
C
D

A: působení vnitřních a vnějších geologických sil

B:

C: působení vnějších geologických sil na skálu či kameny

D: působení vnitřních geologických sil na skálu či kameny

Úloha č. 9

Povodí je

A
B
C
D

A: území, ze kterého je voda odváděna do určité řeky.

B:

C: ústí a pramen řeky.

D: když se voda vyleje z koryta řeky.


Úloha č. 10

Počasí je

A
B
C
D

A: okamžitý stav atmosféry

B: složení vzduchu v danou hodinu

C: tlaková výše nebo tlaková níže

D:

Úloha č. 11

Dlouhodobé charakteristické znaky počasí nazýváme

A
B
C
D

A: počasí

B: podnebí

C: podnebný pás

D:

Úloha č. 12

Od severu k jihu jdou podnebné pásy v pořadí

A
B
C
D

A:

B: rovníkový, tropický, mírný, arktický

C: arkticky, mírny , tropický, rovníkový

D: arktický, tropický, rovníkový, mírný


Úloha č. 13

Nejúrodnější půdy jsou

A
B
C
D

A: hnědozemě

B: podzoly

C: černozemě

D:

Úloha č. 14

Jílovité půdy mají

A
B
C
D

A: střední částice

B: největší částice

C:

D: nejmenší částice