Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: kůrou, jádrem a zrnem

B:

C: jádrem, pláštěm a kůrou

D: slupkou, pláštěm a kůrou

Úloha č. 2

Zemský plášť je hluboký

A
B
C
D

A: 100 - 2900 km

B:

C: 2 900 - 6 378 km

D: 40 - 80 km

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: pod pevninou je užší než pod oceány

B: pod oceány užší než pod pevninou

C: pod oceány i pevninou stejně široká

D:


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: tvořeno ze štěrkopísku

B: velice těžké

C: duté

D:

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří?

A
B
C
D

A:

B: Severoasijská

C: Jihoamerická

D: Africká

Úloha č. 6

Původ všech mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: v pohybu litosférických desek

B: ve zvětrávání hornin

C:

D: v pohybu mořské vody


Úloha č. 7

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A: vrásnění a příkrovy

B: mráz, voda, vítr

C:

D: zemětřesení a sopečná činnost

Úloha č. 8

Zvětrávání je

A
B
C
D

A: působení vnitřních geologických sil na skálu či kameny

B: působení vnitřních a vnějších geologických sil

C: působení vnějších geologických sil na skálu či kameny

D:

Úloha č. 9

Povodí je

A
B
C
D

A:

B: když se voda vyleje z koryta řeky.

C: ústí a pramen řeky.

D: území, ze kterého je voda odváděna do určité řeky.


Úloha č. 10

Počasí je

A
B
C
D

A:

B: složení vzduchu v danou hodinu

C: okamžitý stav atmosféry

D: tlaková výše nebo tlaková níže

Úloha č. 11

Dlouhodobé charakteristické znaky počasí nazýváme

A
B
C
D

A: počasí

B: podnebný pás

C:

D: podnebí

Úloha č. 12

Od severu k jihu jdou podnebné pásy v pořadí

A
B
C
D

A: arkticky, mírny , tropický, rovníkový

B:

C: arktický, tropický, rovníkový, mírný

D: rovníkový, tropický, mírný, arktický


Úloha č. 13

Nejúrodnější půdy jsou

A
B
C
D

A: podzoly

B: hnědozemě

C: černozemě

D:

Úloha č. 14

Jílovité půdy mají

A
B
C
D

A: střední částice

B: nejmenší částice

C: největší částice

D: