I. Vymezení základních pojmů

 1. ePisemka je internetový portál na elektronické testování žáků provozován na doméně cz.pisomka.sk.
 2. Provozovatelem, vlastníkem a autorem internetového portálu ePisemka je fyzická osoba Michal Ivaška.
 3. Uživatelem je každá fyzická osoba, která se zaregistrovala na portálu ePisemka nebo přihlásila pomocí portálu Facebook.

II. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je při registraci povinen správně a pravdivě vyplnit všechny požadované údaje pro účely přihlášení do portálu.
 2. Uživatel je povinen si zvolit bezpečné přihlašovací heslo, které nepoužívá k přihlašování na žádný jiný portál.
 3. Uživatel, který dobrovolně poskytne další osobní údaje, se zavazuje, že jejich poskytl pravdivé a souhlasí s jejich používáním pro reklamní a jiné účely v souladu s Ochranou osobních údajů.
 4. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit chod provozu portálu, nebo využívat chyby portálu.
 5. Uživatel se zavazuje, že na portál ePisemka nenahraje žádný soubor, který je v rozporu s právními předpisy České republiky. Za následky této činnosti odpovídá Uživatel, který obsah na server Provozovatele nahrál.
 6. Uživatel je povinen zálohovat všechny údaje nahrané na portál ePisemka.

III. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost služby. Za porušení této povinnosti se nepovažuje přerušení dostupnosti služby z neodvratitelných a objektivních důvodů, přerušení z důvodu systémových zásahů ze strany Provozovatele nebo z důvodu, který je zapříčiněn poskytovatelem webhostingových služeb.
 2. Provozovatel má právo neprodleně zrušit službu Uživateli, který vědomě poškozuje portál nebo se snaží získat přístup k údajům jiných Uživatelů.
 3. Provozovatel je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Uživatele zprávy obsahující informace týkající se portálu ePisemka.
 4. Provozovatel je oprávněn poskytnout získané údaje a informace o Uživateli příslušným orgánům v případě důvodného podezření z porušení právního řádu České republiky.
 5. Provozovatel je oprávněn přistupovat k údajům, které Uživatel nahrál na portál, zejména za účelem zálohování dat.
 6. Provozovatel neodpovídá se žádnou ztrátu údajů, které Uživatel nahrál na portál ePisemka.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit znění Podmínek používání portálu ePisemka, a to bez předchozího upozornění Uživatelů.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu Uživatel poskytne na portálu ePisemka, budou použity v souladu s právními předpisy České republiky.
 2. Uživatel registrací na portálu ePisemka souhlasí s uložením svých osobních údajů pro účel používání portálu ePisemka a je oprávněn je kdykoliv změnit.
 3. Provozovatel se zavazuje ukládat přihlašovací hesla Uživatelů v kryptograficky chráněné formě.
 4. Uživatel má právo elektronicky prostřednictvím e-mailu admin@pisomka.sk kdykoli požádat o vymazání všech svých osobních údajů uložených na portálu Pisomka.sk a Provozovatel se zavazuje jeho žádosti vyhovět.

Tyto podmínky jsou platné od 15. listopadu 2021